Satış Sözleşmesi

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
İşbu sözleşme, bir tarafta LED24H AYDINLATMA
(bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer tarafta
…………………………………………… (bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda
yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1.1. SATICI
Adı : LED 24H AYDINLATMA
Adres : Bereket Zade mah okçumusa cad vizyon çarşı K1
Telefon : 0 (312) 2671200-2670969
Faks : 0 (212) 5512769

1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe,
en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
1.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta
kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda
belirtilen nitelik ve nicelikteki malın GÜRGENLER tarafından alıcıya tedarik edilmesi
işidir.

MADDE 3 SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan tutarların toplamı olan (rakamla) ……………. (yazıyla)
…………………………………………………………………………………………… bedel üzerinden akdedilmiştir.
MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine
getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.
4.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI
tarafından LED24 ’e ödenecektir.
4.3. Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ya aittir.
4.4. Nakliye,Muhafaza ve Sigorta giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5 SÖZLEŞMENİN EKLERİ
5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup GÜRGENLER’i ve ALICIYI
bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan
koşullar GÜRGENLER’i ve ALICIYI bağlar.


MADDE 6 İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “…………………………………………………………………………………………..
6.2. Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe
başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip ………. iş günüdür.
6.3. Mallar, LED24 tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından
belitilen adreste teslim alınacaktır.
MADDE 7 ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI


7.1. Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi)
gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir.
7.2. Satılan malın Mülkiyet hakkı LED24 R’e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin
tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin
tamamlanmaması durumunda LED24 , herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve
ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve
imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel
olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında
doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.
MADDE 8 AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI


8.1. ALICI sözleşme bedelinin (rakamla) ………………………………………., (yazıyla)
……………………………. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir. ALICI
avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde GÜRGENLER avans teminat
mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinden teslim edecektir.

MADDE 9 FİYAT FARKI
9.1. Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.

MADDE 10 SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
10.1. Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda
bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.
10.2. LED24 den kaynaklanan sebepler; LED24 tarafından verilen yazılı emir ile
işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin
LED24 tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı
meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması,
LED24 ’in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde
ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel
olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre
en az gecikilen süre kadar uzatılır
10.3. Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan
edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan
edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin
hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin
LED24 tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması
gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine
getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ
gücünün yetmemesi ve ALICI, tarafından 10 gün içinde LED24 ‘e yazılı bildirim
yapılması halinde malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir
kısmında veya tamamında süre uzatılır

MADDE 11 GECİKME CEZASI
11.1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir
ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1 oranında
gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.
11.2. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre
belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın
bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep
edilir.
11.3. Gecikme cezası, ALICI’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın
LED24 tarafından fatura edilir.
11.4. Gecikme halinde LED24 gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve
gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.

MADDE 12 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
12.1. Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme
imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
12.2. Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı
bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan
herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
12.3. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini
yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.

MADDE 13 ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1. ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu
malı, LED24 tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi
durumlarda mutlaka LED24H ’e yazılı bildirecektir.
13.2. ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim
standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle
ilgili LED24 ’e yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan
yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.

MADDE 14 MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI
14.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme
bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI
sorumludur.
14.2. LED24 üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası
standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.
14.3. ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı
olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve
ziyan kendi sorumluluğundadır.
14.4. Malzemelerde tespit edilen sorunlarda LED24 ’e ALICI gecikmeksizin yazılı
bildirim yapacaktır, yapılacak testler neticesinde LED24H ’den kaynaklı sorunlarda
malzemelerin yeniden temini LED24 sorumluluğundadır.
14.5. Malzemelerin garanti süresi ………. yıldır.

MADDE 15 TEDARİKÇİNİN İFLASI
15.1. Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve
sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme
feshedilir.

MADDE 16 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
16.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Sincan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 17 YÜRÜRLÜK
17.1 İş bu sözleşme …… madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve -1- (bir)
nüsha olarak imzalanarak … / … / …tarihinde yürürlüğe girer. ALICI talep etmesi halinde
sözleşme fotokopisi GÜRGENLER tarafından gönderilir.
SATICI FİRMA ALICI FİRMA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir